Projekt unijny nr 6


Od dnia 01-04-2020 roku do 30-04-2022 roku nasza Placówka realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt pn. "Przedszkole KAMYCZEK rozwija kompetencje " nr umowy RPZP.08.01.00-32-K018/19-00

Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Kamyczek w Koszalinie dla dzieci 3-4 lat o 30 dodatkowych miejsc oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 50 dzieci. Celem jest również zwiększenie szans edukacyjnych dla min. 7 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty przedszkola i jego oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb dzieci. W ramach projektu zostaną również podniesione kwalifikacje 7 nauczycieli przedszkola poprzez kursy i warsztaty, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele zostaną osiągnięte w okresie 01.04.2020 do 30.04.2022r.

W wyniku realizacji projektu wzrosną kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego, dające kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Kamyczek zwiększy się o 30, a tym samym zwiększy się liczba dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej. Efektem projektu będzie również zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i integracji ich w swojej grupie wiekowej. Nastąpi też rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola o dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość projektu wynosi: 1 045 413,60zł.

Wkład Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 888 599,00 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w budynku dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej.

2. Wyposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonej grupy przedszkolnej.

4. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

5. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, wyrównującej deficyty

6. Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie indywidualnie stwierdzonych deficytów.

7. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

06-07-2020

Termin składania ofert

21-07-2020

Numer ogłoszenia

1252810

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. .

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kamyczekwprzedszkolu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Ferenszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 94 707 70 7

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu zlokalizowanego w w Koszalinie, przy ul. Wenedów 3, w celu dostosowania go do prowadzenia przedszkola. Lokal ten zajmuje powierzchnię około 150 m2.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy prac remontowo-budowlanych w lokalu przeznaczonym na przedszkole, który wykona prace na najkorzystniejszych dla zamawiającego warunkach

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Wybór Wykonawcy prac remontowo-budowlanych w lokalu przeznaczonym na przedszkole, który wykona prace na najkorzystniejszych dla zamawiającego warunkach

Przedmiot zamówienia

Pomieszczenia należy wydzielić ściankami gk. Posadzki wykończyć płytkami gresowymi oraz wykładziną PCV heterogeniczną. Projekt budowlany obejmuje nowe instalacje i dostosowanie ich do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Założono w projekcie budowlanym wymianę istniejących instalacji: projekt budowlany przewiduje doprowadzenie instalacji wod-kan oraz dostosowanie centralnego ogrzewania, elektryczną.

I Zakres prac remontowych

1. Rozbiórki

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

Wywózka i utylizacja materiałów budowlanych

2. Nowe ścianki działowe

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

Montaż drzwi wewnętrznych

3. Sufity i ściany

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt

gipsowo-kartonowych

4. Posadzki

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

Posadzki wielobarwne z płytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm

Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w

pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

Posadzki z PCV

5. Instalacje wewnętrzne

Instalacja wodociągowa

Instalacja kanalizacji

Instalacja elektryczne

Instalacja c.o.

6. Utylizacja wszelkich odpadów poremontowych

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 Roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert ? 21.07.2020 r

Planowana ocena ofert ? 22.07.2020 r

Sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty do 22.07.2020 roku

Planowany termin podpisania ? 23.07.2020 roku.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych - 24.07.2020 roku.

Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 10.08.2020 r

Termin trwania prac jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Załącznik nr 4 - Treść ogłoszenia

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia ? warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ? warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ? warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia.

Dodatkowe warunki

W okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali w sposób prawidłowy co najmniej trzy zamówienia na roboty remontowo-budowlane, o podobnym zakresie, wraz z podaniem podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, terminów, zakresu i wartości prac wraz z referencjami Inwestora, poświadczającymi prawidłowe wykonanie prac

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I Oferta musi zawierać następujące elementy:

? pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,

? cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,

? termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),

? termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)

? zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

? okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji),

? oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.

? Dokumenty wymienione w punkcie: Wiedza, uprawnienia i doświadczenie niniejszego zapytania ofertowego

II Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 ? Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

2. Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

III Cena musi uwzględniać materiały + wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IV Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla spełnienia niezbędnych warunków w ubieganiu się o zamówienie/zlecenie (referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych, protokołów odbioru robót). W szczególności określonych w punkcie: Wiedza, uprawnienia i doświadczenie niniejszego zapytania ofertowego.

V Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria: najniższa cena, termin wykonania, doświadczenie, termin zapłaty za usługę

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + T+D+Z

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

C ? 50% - cena oferty

T - 20% - termin wykonania

D- 15% - doświadczenie

Z- 15%- termin zapłaty (7 dni -21dni ? 0pkt., 21 dni-31 dni-2pkt., 35 dni-55 dni- 3 pkt., 65 dni-90 dni- 10 pkt., 95 dni-120 dni-15 pkt.)

Sposób obliczenia punktów:

Dla kryterium C:

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.

Przeliczenie wg wzoru

C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 50

Dla kryterium T:

Liczba punktów dla kryterium T obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni wykonania robót z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni wykonania robót z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 20.

Przeliczenie wg wzoru

T (liczba punktów) = Tmin/Tbadane * 20

Dla kryterium Z:

Liczba punktów dla kryterium Z obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni zapłaty za usługę (faktury) z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni zapłaty za usługę (faktury) z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 15.

Przeliczenie wg wzoru

Z (liczba punktów) = Zmin/Zbadane * 15Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 50, a kryterium T to 20, kryterium D to 15, kryterium Z to 15.

Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ceną oferty będzie cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.

3) Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą ?spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Nie przewiduje się uzupełnień ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA MONIKA FERENSZKIEWICZ

Adres

Wenedów 3

75-847 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

947170707

Fax

947170707

NIP

6692484430

Tytuł projektu

Przedszkole KAMYCZEK rozwija kompetencje

Numer projektu

RPZP.08.01.00-32-K018/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte ? Brak ofert

.

.

.

.

.

.

.

.

Zaproszenie do złożenia oferty

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych Montessori:

1.Zestaw materiałów do zajęć sensorycznych

2. Zestaw pomocy matematycznych

3. Zestaw pomocy do edukacji językowej

4. Pomoce do zajęć z geografii

5. Pomoce do zajęć z muzyki

6. Pomoce do botaniki

Ofertę cenową proszę przedłożyć na adres naszej placówki w terminie do dnia 03.08.2020 r. do godz. 14.00 zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. "Przedszkole KAMYCZEK rozwija kompetencje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Po kontakcie telefonicznym prześlemy drogą mailową załączniki:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Specyfikacja zamówienia