Projekt unijny nr 5


Od dnia 01-04-2020 roku do 30-04-2022 roku nasza Placówka realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt pn. "Przedszkole KAMYCZEK rozwija kompetencje " nr umowy RPZP.08.01.00-32-K018/19-00

Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Kamyczek w Koszalinie dla dzieci 3-4 lat o 30 dodatkowych miejsc oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 50 dzieci. Celem jest również zwiększenie szans edukacyjnych dla min. 7 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty przedszkola i jego oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb dzieci. W ramach projektu zostaną również podniesione kwalifikacje 7 nauczycieli przedszkola poprzez kursy i warsztaty, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele zostaną osiągnięte w okresie 01.04.2020 do 30.04.2022r.

W wyniku realizacji projektu wzrosną kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego, dające kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Kamyczek zwiększy się o 30, a tym samym zwiększy się liczba dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej. Efektem projektu będzie również zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i integracji ich w swojej grupie wiekowej. Nastąpi też rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola o dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość projektu wynosi: 1 045 413,60zł.

Wkład Funduszy Europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 888 599,00 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w budynku dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej.

2. Wyposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonej grupy przedszkolnej.

4. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

5. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, wyrównującej deficyty

6. Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie indywidualnie stwierdzonych deficytów.

7. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.